storbild

tumnagel

tumnagel

           
 
 
Vi på Kalmar Varv
Från broschyren "Vi på Kalmar Varv" - orientering om anställningsförhållandena vid Kalmar Varv 1952.

”Kalmar Varv äges sedan år 1924 av Ångbåtsaktiebolaget Kalmarsund. På Varvsholmen har emellertid varvsrörelse bedrivits sedan medeltiden. I slutet av 1600-talet fanns här ett örlogsvarv, som år 1688 flyttades till Karlskrona. Under alla förhållanden är Varvsholmen den plats i vårt land, där skeppsbyggnad skett under den längsta tidsperioden i följd. Några rester från den äldre verksamheten finns nu knappast kvar, ty nu befintliga verkstäder och byggnader äro av senare datum och åren 1938 till 1940 verkställdes en genomgripande ombyggnad och modernisering. Varvet är nu ifråga om mekanisering och utrustning icke underlägset något annat varv, vare sig svenskt eller utländskt, i samma storleksordning. Äldre tiders byggande av träfartyg har nu fullständigt fått ge vika för järnfartyg. Nu tillverkas alla slag av järnfartyg upp till 60 m längd, såsom motorseglare, lastmotorfartyg, kyllastfartyg, kombinerade passagerar- och bilfärjor samt mindre enheter för Marinen. Dessutom utföres å Varvets upphalningsslip reparations- och klassningsarbeten å fartyg upp till 900 ton d. w. Därutöver utföres diverse mekansika arbeten samt plåtslageri- och svetsningsarbeten samt ångpannereparationer, järnkonstruktioner m. m.”

I samma broschyr kan vi läsa att

• ”Arbetstiden är kl. 08.00-11.00 och 11.30-16.00 alla vardagar utom lördag, då den är kl. 08.00-09.00 och 09..30-13.00. Innan Du börjar arbeta skall Du stämpla Ditt tidkort och likaså efter slutad arbetsdag. Tidkorten finnas i numrerade fack vid stämplingsuren. Arbetstidens början och slut signaleras medelst vissla. Kom inte för sent! Om Du gör det, får Du dels böta 50 öre till Arbetarnas understödsfond och dels blir det avdrag på Din arbetstid, om Du kommer mer än 10 minuter för sent. Det blir även 50 öres böter, om Du inte stämplar ankomst resp. avgång på Ditt tidkort.”

• ”I och med att Du börjar vid Kalmar Varv är Du olycksfallsförsäkrad såväl i som utom arbetet. Vidare är du livförsäkrad till ett belopp av 3.000:- kr., för vilka försäkringar arbetsgivaren betalar premierna. Livförsäkringen upphör dock, när Du slutar vid Varvet eller när Du uppnår 67 års ålder.”

• ”Skulle Du under nuvarande bostadsbrist kanske vara tvungen att bo utanför stadens gränser, så kan Du i begränsad utsträckning få bidrag till resor med tåg, båt eller buss till och från arbetsplatsen. Du kan få en reseersättning motsvarande månadsbiljett, dock högst 25:- kr. per månad. Varvet har emellertid förbehållit sig rätt att indraga denna ersättning, om bostadsläget skulle förbättras eller om annan anledning skulle uppstå.”

• ”Vid Varvet finnes en idrottsförening, som deltager i korporationstävlingar i skytte, fotboll och bandy. En förnäm prissamling vittnar om ett framgångsrikt deltagande. Verksamheten finansieras till stor del av företaget, som allt efter behov beviljar anslag för densamma. Är du intresserad av idrott, så är Du hjärtligt välkommen i föreningen.”
Relaterat
Karta